Câu hỏi về "some" và "any" trong tiếng Anh là một chủ đề quan trọng trong ngữ pháp. Dưới đây là một số điểm chính để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng chúng:

 1. Some: Thường được sử dụng trong các câu khẳng định. Nó ám chỉ một số lượng không xác định nhưng có thể là một hoặc nhiều.

  • Ví dụ: "I have some friends." (Tôi có một số bạn bè.)

 2. Any: Thường xuất hiện trong các câu phủ định hoặc câu hỏi. Nó cũng ám chỉ một số lượng không xác định, nhưng thường được dùng khi không biết hoặc không quan trọng số lượng cụ thể là bao nhiêu.

  • Ví dụ trong câu hỏi: "Do you have any questions?" (Bạn có câu hỏi nào không?)
  • Ví dụ trong câu phủ định: "I don’t have any money." (Tôi không có tiền.)

 3. Ngoại lệ: Đôi khi "any" có thể được sử dụng trong câu khẳng định khi muốn nhấn mạnh rằng mọi thứ đều được chấp nhận.

  • Ví dụ: "You can choose any color you like." (Bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích.)

 4. Cách sử dụng trong câu hỏi: Khi bạn mong đợi câu trả lời tích cực hoặc khi bạn đề xuất, "some" có thể được sử dụng.

  • Ví dụ: "Would you like some coffee?" (Bạn có muốn uống cà phê không?)

Hy vọng những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn thực hành và cải thiện kiến thức về cách sử dụng "some" và "any" trong tiếng Anh!
Question 1:
1: Do you have ? questions?
1 some
2 any
Question 2:
2: I saw ? birds in the garden this morning.
1 some
2 any
Question 3:
3: Is there ? milk left in the fridge?
1 some
2 any
Question 4:
4: We didn't buy ? souvenirs on our trip.
1 some
2 any
Question 5:
5: Would you like ? coffee?
1 some
2 any
Question 6:
6: She can choose ? dress she likes.
1 some
2 any
Question 7:
7: There isn't ? sugar left in the jar.
1 some
2 any
Question 8:
8: I think I need ? advice on this matter.
1 some
2 any
Question 9:
9: Did you meet ? interesting people at the party?
1 some
2 any
Question 10:
10: I haven’t got ? friends in this city.
1 some
2 any
Question 11:
11: Can I have ? more bread, please?
1 some
2 any
Question 12:
12: She hardly eats ? vegetables.
1 some
2 any
Question 13:
13: Have you found ? mistakes in the report?
1 some
2 any
Question 14:
14: I don't have ? idea about how to fix this.
1 some
2 any
Question 15:
15: We need to buy ? new chairs for the dining room.
1 some
2 any
Question 16:
16: Did you take ? pictures during your vacation?
1 some
2 any
Question 17:
17: I haven’t had ? time to myself lately.
1 some
2 any
Question 18:
18: I'd like ? information on your courses, please.
1 some
2 any
Question 19:
19: There are ? cookies left if you want one.
1 some
2 any
Question 20:
20: Do you need ? help with your homework?
1 some
2 any
Question 1:
1: Could you please lend me ? money?
1 some
2 any
Question 2:
2: I'm sorry, but there isn't ? bread left.
1 some
2 any
Question 3:
3: We need ? extra chairs for the meeting.
1 some
2 any
Question 4:
4: Did they give you ? feedback on your project?
1 some
2 any
Question 5:
5: I haven't seen ? good movies recently.
1 some
2 any
Question 6:
6: There are ? apples in the basket if you're hungry.
1 some
2 any
Question 7:
7: Do you have ? idea where my glasses are?
1 some
2 any
Question 8:
8: I bought ? new books to read over the weekend.
1 some
2 any
Question 9:
9: Is there ? sugar in my tea?
1 some
2 any
Question 10:
10: We didn't have ? problems with the car.
1 some
2 any
Question 11:
11: Would you like ? dessert after dinner?
1 some
2 any
Question 12:
12: I can't find ? clean socks!
1 some
2 any
Question 13:
13: She has ? interesting stories to tell.
1 some
2 any
Question 14:
14: Do we need to buy ? milk on our way home?
1 some
2 any
Question 15:
15: Have you got ? plans for the weekend?
1 some
2 any
Question 16:
16: I'm afraid I don't have ? time to help you right now.
1 some
2 any
Question 17:
17: Can I ask you ? questions about your work?
1 some
2 any
Question 18:
18: There's hardly ? coffee left in the jar.
1 some
2 any
Question 19:
19: I need to find ? good recipes for the dinner party.
1 some
2 any
Question 20:
20: Have you read ? interesting articles lately?
1 some
2 any
DMCA.com Protection Status