Phân từ quá khứ bất quy tắc Trong ngữ pháp tiếng Anh, quá khứ phân từ và cách chia động từ bất quy tắc có thể gây nhầm lẫn cho người học ngôn ngữ. Quá khứ phân từ và cách chia động từ bất quy tắc ở thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành không tuân theo các quy tắc chuẩn và cần phải ghi nhớ. Quá khứ phân từ của động từ bất quy tắc trong tiếng Anh không tuân theo một quy tắc chung, nên việc học và ghi nhớ chúng là rất quan trọng, đặc biệt khi sử dụng trong các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và quá khứ hoàn thành (Past Perfect). Dưới đây là một số ví dụ về quá khứ phân từ bất quy tắc phổ biến:
 1. Be - Been
  • "I have been to Paris twice."
  • "She had been studying all night."
 2. Begin - Begun
  • "We have just begun our work."
  • "They had begun before we arrived."
 3. Break - Broken
  • "She has broken her glasses."
  • "He had broken the record before anyone realized."
 4. Choose - Chosen
  • "I have chosen the red dress for the party."
  • "They had chosen the same name for their baby."
 5. Do - Done
  • "He has done his homework."
  • "She had done everything by the time I arrived."
 6. Eat - Eaten
  • "I have eaten sushi before."
  • "They had eaten by the time we got there."
 7. Go - Gone
  • "We have gone to the market."
  • "He had gone home early."
 8. See - Seen
  • "I have seen that movie."
  • "She had seen the error in the report."
 9. Take - Taken
  • "He has taken my book."
  • "They had taken the necessary precautions."
 10. Write - Written
  • "I have written three letters."
  • "She had written the novel in six months."
Nhớ rằng, việc thực hành thường xuyên và sử dụng những động từ này trong ngữ cảnh khác nhau sẽ giúp bạn ghi nhớ chúng một cách dễ dàng hơn.
Question 1:
1: I have ? my keys.
1 lose
2 lost
3 loses
4 losing
Question 2:
2: She has ? a new song.
1 write
2 wrote
3 written
4 writing
Question 3:
3: We have ? the movie before.
1 see
2 saw
3 seen
4 seeing
Question 4:
4: He has ? in many marathons.
1 run
2 ran
3 running
4 runned
Question 5:
5: They have never ? to America.
1 go
2 gone
3 went
4 going
Question 6:
6: She had already ? the news.
1 hear
2 heard
3 hearing
4 hears
Question 7:
7: I have ? a lot of money on this project.
1 spend
2 spends
3 spent
4 spending
Question 8:
8: He has ? his entire life in this town.
1 live
2 lived
3 living
4 lives
Question 9:
9: We have ? all the documents.
1 send
2 sent
3 sending
4 sends
Question 10:
10: She has ? a beautiful dress for the party.
1 choose
2 chooses
3 chosen
4 choosing
Question 11:
11: They had ? the game by the time I arrived.
1 finish
2 finishes
3 finished
4 finishing
Question 12:
12: I have ? sushi before.
1 eat
2 ate
3 eaten
4 eating
Question 13:
13: He has ? a lot of books in his life.
1 read
2 reads
3 reading
4 read
Question 14:
14: We have ? to the conclusion that it's not possible.
1 come
2 came
3 coming
4 comes
Question 15:
15: She has ? her hair red.
1 dye
2 dyed
3 dyes
4 dying
Question 1:
1: They have ? all the supplies we need.
1 bring
2 brings
3 brought
4 bringing
Question 2:
2: I have ? that movie several times.
1 see
2 saw
3 seen
4 seeing
Question 3:
3: She had ? before we arrived.
1 leave
2 leaves
3 left
4 leaving
Question 4:
4: We have ? a decision.
1 make
2 makes
3 made
4 making
Question 5:
5: He has ? his car in the garage.
1 park
2 parks
3 parked
4 parking
Question 6:
6: They had ? the table before guests arrived.
1 set
2 sets
3 setted
4 setting
Question 7:
7: I have ? a lot about that problem.
1 think
2 thinks
3 thought
4 thinking
Question 8:
8: She has ? all her exams.
1 pass
2 passes
3 passed
4 passing
Question 9:
9: We have ? each other for many years.
1 know
2 knows
3 known
4 knowing
Question 10:
10: He has ? a new world record.
1 break
2 breaks
3 broken
4 breaking
Question 11:
11: They have ? the building.
1 shake
2 shakes
3 shaken
4 shaking
Question 12:
12: I have ? all the ingredients for the cake.
1 buy
2 buys
3 bought
4 buying
Question 13:
13: She has ? many awards for her work.
1 win
2 wins
3 won
4 winning
Question 14:
14: We have ? a great time at the party.
1 have
2 has
3 had
4 having
Question 15:
15: He has ? in this field for many years.
1 work
2 works
3 worked
4 working
DMCA.com Protection Status