Động từ bất quy tắc trong quá khứ đơn 
Động từ bất quy tắc là một khía cạnh quan trọng của tiếng Anh và việc nắm vững các dạng đúng của chúng có thể cải thiện đáng kể kỹ năng giao tiếp của bạn. Một số động từ bất quy tắc phổ biến nhất bao gồm "go," "eat," "see," and "do".
Mặc dù dạng quá khứ và quá khứ phân từ của chúng có thể không tuân theo các mẫu thông thường, việc ghi nhớ chúng có thể giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác trong lời nói và viết.
việc nắm vững các dạng quá khứ và quá khứ phân từ của động từ bất quy tắc trong tiếng Anh là rất quan trọng. Đối với mỗi động từ bạn đã nêu, dưới đây là dạng nguyên thể, quá khứ đơn, và quá khứ phân từ:
 1. Go
  • Nguyên thể: go
  • Quá khứ đơn: went
  • Quá khứ phân từ: gone
 2. Eat
  • Nguyên thể: eat
  • Quá khứ đơn: ate
  • Quá khứ phân từ: eaten
 3. See
  • Nguyên thể: see
  • Quá khứ đơn: saw
  • Quá khứ phân từ: seen
 4. Do
  • Nguyên thể: do
  • Quá khứ đơn: did
  • Quá khứ phân từ: done
Để giúp bạn nhớ lâu hơn, bạn có thể thực hành bằng cách sử dụng chúng trong câu:
 • Go: "Yesterday, I went to the market. I have gone there many times before."
 • Eat: "We ate pizza last night. I have eaten pizza twice this week."
 • See: "I saw a great movie over the weekend. I have seen that movie three times now."
 • Do: "She did her homework last night. She has done her assignments on time all semester."

Những ví dụ như vậy không chỉ giúp bạn nhớ các dạng quá khứ và quá khứ phân từ, mà còn giúp bạn hiểu cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh khác nhau.
Question 1:
1: Yesterday, I ? a new book.
1 buy
2 bought
3 buys
4 buying
Question 2:
2: She has ? many countries in her life.
1 visit
2 visits
3 visited
4 visiting
Question 3:
3: We ? a great movie last weekend.
1 see
2 saw
3 seen
4 seeing
Question 4:
4: He has ? his homework for tomorrow.
1 do
2 does
3 did
4 done
Question 5:
5: They ? to the beach yesterday.
1 go
2 goes
3 went
4 gone
Question 6:
6: I have never ? sushi before.
1 eat
2 ate
3 eaten
4 eating
Question 7:
7: She ? her keys in the car.
1 leave
2 leaves
3 left
4 leaving
Question 8:
8: We have ? the same car for ten years.
1 drive
2 drives
3 drove
4 driven
Question 9:
9: He ? a lot of money in the casino.
1 win
2 wins
3 won
4 winning
Question 10:
10: They ? a new house last year.
1 build
2 builds
3 built
4 building
Question 11:
11: I have ? my wallet at home.
1 forget
2 forgets
3 forgot
4 forgotten
Question 12:
12: She ? a beautiful dress to the party.
1 wear
2 wears
3 wore
4 worn
Question 13:
13: They have ? a lot of time together.
1 spend
2 spends
3 spent
4 spending
Question 14:
14: He ? very fast to catch the train.
1 run
2 runs
3 ran
4 running
Question 15:
15: We ? an interesting article in the magazine.
1 read
2 reads
3 readed
4 read
Question 1:
1: She has ? her hair red.
1 dye
2 dyes
3 dyed
4 dyeing
Question 2:
2: They ? their friends at the mall.
1 meet
2 meets
3 met
4 meeting
Question 3:
3: He ? his phone on the train.
1 lose
2 loses
3 lost
4 losing
Question 4:
4: We ? all night at the party.
1 dance
2 dances
3 danced
4 dancing
Question 5:
5: She ? a letter to her friend.
1 write
2 writes
3 wrote
4 writing
Question 6:
6: They have ? a lot of English classes.
1 take
2 takes
3 took
4 taken
Question 7:
7: He ? very well in his exams.
1 do
2 does
3 did
4 done
Question 8:
8: I have ? my best to help you.
1 try
2 tries
3 tried
4 trying
Question 9:
9: She ? the truth about the situation.
1 tell
2 tells
3 told
4 telling
Question 10:
10: They ? their bikes to school yesterday.
1 ride
2 rides
3 rode
4 riding
Question 11:
11: He has ? many different countries.
1 visit
2 visits
3 visited
4 visiting
Question 12:
12: We ? at a beautiful hotel during our vacation.
1 stay
2 stays
3 stayed
4 staying
Question 13:
13: She ? a new song last week.
1 sing
2 sings
3 sang
4 sung
Question 14:
14: They have ? their homework for tomorrow.
1 do
2 does
3 did
4 done
Question 15:
15: He ? his arm while playing football.
1 break
2 breaks
3 broke
4 broken
DMCA.com Protection Status