Bài tập ngữ pháp tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu tập trung vào cách sử dụng đúng các mạo từ không xác định "a" và "an". Thông qua các câu hỏi trắc nghiệm, bạn sẽ thực hành xác định bài viết chính xác. Để xác định nên sử dụng "a" hay "an", hãy nghe nguyên âm hoặc phụ âm ở đầu danh từ. Nếu âm thanh là nguyên âm, hãy sử dụng “an”; nếu đó là phụ âm, hãy sử dụng "a." Việc sử dụng "a" và "an" trong tiếng Anh dựa trên cách phát âm của từ mà chúng đi trước, chứ không phải dựa trên cách viết. Quy tắc cơ bản là sử dụng "a" trước các từ bắt đầu bằng âm phụ âm và "an" trước các từ bắt đầu bằng âm nguyên âm. Điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta dựa vào âm thanh của từ, không phải chữ cái đầu tiên của từ.
  1. Sử dụng "an" trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm: Điều này áp dụng cho các từ bắt đầu bằng âm thanh của các nguyên âm a, e, i, o, u. Ví dụ, "an apple", "an elephant", "an igloo", "an orange", "an umbrella". Điều này cũng áp dụng cho các từ bắt đầu bằng một âm thanh nguyên âm mặc dù chữ cái đầu tiên có thể là một phụ âm. Ví dụ: "an hour" (chữ "h" ở đây không được phát âm).
  2. Sử dụng "a" trước các từ bắt đầu bằng phụ âm: Nếu một từ bắt đầu bằng âm thanh của một phụ âm, chúng ta sẽ sử dụng "a". Ví dụ: "a book", "a car", "a dog", "a house", "a university". Lưu ý rằng trong "a university", âm "u" ở đây phát ra âm "y" như trong "you", không phải là âm nguyên âm mở.
Vậy nên, khi quyết định sử dụng "a" hay "an", hãy tập trung vào âm thanh đầu tiên của từ, chứ không phải chữ cái đầu tiên. Điều này giúp bạn chọn đúng mạo từ trong cả những tình huống khi chữ cái đầu tiên không phản ánh chính xác âm thanh mở đầu của từ. Những câu hỏi dưới đây giúp bạn luyện tập và hiểu rõ hơn về cách sử dụng "a" và "an" trong các tình huống khác nhau.
Question 1:
1: I saw ? elephant at the zoo.
1 a
2 an
Question 2:
2: She is ? honest person.
1 a
2 an
Question 3:
3: He bought ? new car yesterday.
1 a
2 an
Question 4:
4: Can you hand me ? apple?
1 a
2 an
Question 5:
5: She is looking for ? job.
1 a
2 an
Question 6:
6: It was ? unusual situation.
1 a
2 an
Question 7:
7: He wore ? uniform to work.
1 a
2 an
Question 8:
8: They found ? egg in the nest.
1 a
2 an
Question 9:
9: She had ? headache this morning.
1 a
2 an
Question 10:
10: He made ? interesting discovery.
1 a
2 an
Question 11:
11: She bought ? umbrella for the rainy season.
1 a
2 an
Question 12:
12: It's ? honor to meet you.
1 a
2 an
Question 13:
13: He needs ? hour to finish his work.
1 a
2 an
Question 14:
14: She wants to be ? artist.
1 a
2 an
Question 15:
15: I heard ? loud noise last night.
1 a
2 an
Question 16:
16: We saw ? old house on our walk.
1 a
2 an
Question 17:
17: He had ? x-ray yesterday.
1 a
2 an
Question 18:
18: She is ? university student.
1 a
2 an
Question 19:
19: It was ? exciting game.
1 a
2 an
Question 20:
20: I need ? answer to my question.
1 a
2 an
Question 1:
1: It's ? easy task.
1 a
2 an
Question 2:
2: She saw ? owl in the forest.
1 a
2 an
Question 3:
3: He wrote ? interesting article.
1 a
2 an
Question 4:
4: I need ? new pair of shoes.
1 a
2 an
Question 5:
5: It was ? honest mistake.
1 a
2 an
Question 6:
6: She is ? European.
1 a
2 an
Question 7:
7: I heard ? unusual sound last night.
1 a
2 an
Question 8:
8: He is ? doctor.
1 a
2 an
Question 9:
9: It's ? honor to be here.
1 a
2 an
Question 10:
10: They bought ? house in the countryside.
1 a
2 an
Question 11:
11: She found ? egg in the garden.
1 a
2 an
Question 12:
12: He has ? unique perspective.
1 a
2 an
Question 13:
13: She made ? interesting point.
1 a
2 an
Question 14:
14: I saw ? elephant at the zoo.
1 a
2 an
Question 15:
15: He is ? experienced teacher.
1 a
2 an
Question 16:
16: She wants to be ? engineer.
1 a
2 an
Question 17:
17: I need ? umbrella for the rain.
1 a
2 an
Question 18:
18: He is ? university student.
1 a
2 an
Question 19:
19: They have ? old car.
1 a
2 an
Question 20:
20: It was ? extraordinary event.
1 a
2 an
DMCA.com Protection Status