Giới từ chỉ thời gian  Với bài tập trực tuyến này, bạn sẽ học cách sử dụng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh. Các giới từ chỉ thời gian “at”, “on” và “in” được sử dụng để chỉ ra khi nào điều gì đó xảy ra. "At" được dùng để chỉ một thời điểm hoặc thời điểm cụ thể, chẳng hạn như "lúc 9 giờ" hoặc "vào buổi trưa". "Bật" được dùng để chỉ một ngày hoặc ngày cụ thể, chẳng hạn như "vào thứ Hai" hoặc "vào ngày 25 tháng 12". "In" được dùng để chỉ một khoảng thời gian, chẳng hạn như "vào tháng 5" hoặc "vào năm 2022".

1. Giới từ "at"

 • "At" được sử dụng để chỉ thời điểm cụ thể trong ngày.
 • Ví dụ:
  • Giờ cụ thể: "at 3 PM", "at midnight", "at noon".
  • Thời điểm cụ thể trong ngày: "at sunrise", "at sunset".

2. Giới từ "on"

 • "On" được sử dụng cho ngày hoặc ngày cụ thể trong tuần.
 • Ví dụ:
  • Ngày cụ thể: "on July 4th", "on Christmas Day".
  • Ngày trong tuần: "on Monday", "on Friday".

3. Giới từ "in"

 • "In" được dùng để chỉ một khoảng thời gian dài hơn, như một tháng, một mùa, một năm, hoặc thậm chí một phần của ngày.
 • Ví dụ:
  • Tháng: "in January", "in April".
  • Mùa: "in spring", "in winter".
  • Năm: "in 1999", "in 2020".
  • Phần của ngày (không cụ thể như 'at'): "in the morning", "in the evening".

Lưu ý:

 • Cần chú ý đến cách phát âm và ngữ cảnh sử dụng. Việc lựa chọn giới từ đúng phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể trong câu.
 • Ngoài ra, còn có một số trường hợp ngoại lệ và sử dụng cụ thể dựa trên quy ước và cách sử dụng phổ biến.
Question 1:
1: We have a meeting ? 9 AM.
1 at
2 on
3 in
Question 2:
2: My birthday is ? July 4th.
1 at
2 on
3 in
Question 3:
3: She goes to the gym ? the mornings.
1 at
2 on
3 in
Question 4:
4: The store closes ? midnight.
1 at
2 on
3 in
Question 5:
5: They are going on vacation ? summer.
1 at
2 on
3 in
Question 6:
6: The concert is ? Saturday.
1 at
2 on
3 in
Question 7:
7: He usually reads the newspaper ? breakfast.
1 at
2 on
3 in
Question 8:
8: I will be ready to leave ? a few minutes.
1 at
2 on
3 in
Question 9:
9: The train arrives ? 3:30 PM.
1 at
2 on
3 in
Question 10:
10: The workshop starts ? Monday.
1 at
2 on
3 in
Question 11:
11: We're having a party ? the weekend.
1 at
2 on
3 in
Question 12:
12: She will finish her assignment ? an hour.
1 at
2 on
3 in
Question 13:
13: The movie starts ? 7 PM.
1 at
2 on
3 in
Question 14:
14: The festival is held ? the first day of spring.
1 at
2 on
3 in
Question 15:
15: He was born ? 1995.
1 at
2 on
3 in
Question 1:
1: The meeting is scheduled ? Wednesday afternoon.
1 at
2 on
3 in
Question 2:
2: He woke up ? sunrise.
1 at
2 on
3 in
Question 3:
3: She will be back ? a few days.
1 at
2 on
3 in
Question 4:
4: The plane lands ? 6:00 PM.
1 at
2 on
3 in
Question 5:
5: I have an appointment with the doctor ? Tuesday.
1 at
2 on
3 in
Question 6:
6: It snows a lot here ? winter.
1 at
2 on
3 in
Question 7:
7: They are going to start the project ? two weeks.
1 at
2 on
3 in
Question 8:
8: The store is closed ? public holidays.
1 at
2 on
3 in
Question 9:
9: The movie begins ? 8 o'clock.
1 at
2 on
3 in
Question 10:
10: He usually visits his parents ? the weekend.
1 at
2 on
3 in
Question 11:
11: The bus will leave ? five minutes.
1 at
2 on
3 in
Question 12:
12: She was born ? the 20th of June.
1 at
2 on
3 in
Question 13:
13: The store opens ? 9 AM.
1 at
2 on
3 in
Question 14:
14: They will arrive ? New York tomorrow.
1 at
2 on
3 in
Question 15:
15: I have to be there ? noon.
1 at
2 on
3 in
Question 16:
16: The flowers bloom ? spring.
1 at
2 on
3 in
Question 17:
17: We are having a meeting ? Monday morning.
1 at
2 on
3 in
Question 18:
18: The library is closed ? lunchtime.
1 at
2 on
3 in
Question 19:
19: He usually takes a vacation ? July.
1 at
2 on
3 in
Question 20:
20: The show will air ? 10 PM.
1 at
2 on
3 in
DMCA.com Protection Status