xe tắc xi


Bài đọc này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của việc đi taxi và tương tác với tài xế. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài đọc.

Taxi

new
Cô Anna

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Why did the narrator decide to take a taxi?
a To enjoy the city view
b To avoid being late for a meeting
c Because their car was broken
d To save money
Question 2:
What was the taxi driver's name?
a Mr. Smith
b Mr. Ahmed
c Mr. Johnson
d Mr. Lee
Question 3:
What challenge did the narrator and the taxi driver encounter?
a Bad weather
b Traffic
c A flat tire
d Getting lost
Question 4:
What topics did the narrator and the driver discuss?
a Politics and economics
b Weather and sports
c Music and movies
d Science and technology
Question 5:
What did the narrator ensure at the end of the ride?
a To leave a big tip
b To take the driver's card for future trips
c To complain about the traffic
d To write a review online
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status