Họ nên nuôi loại thú cưng nào?


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của việc lựa chọn một thú cưng phù hợp cho gia đình. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài nghe.
Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Why did the Johnson family want a pet?
a As a gift for their children
b They wanted a guard animal
c To complement their busy lifestyle
d It was a spontaneous decision
Question 2:
What pet did Mrs. Johnson suggest?
a A dog
b A cat
c A fish
d A bird
Question 3:
Why did Mr. Johnson prefer a dog?
a Dogs are low maintenance
b Dogs are good for active children
c Dogs are quiet
d Dogs require little space
Question 4:
What concern did the family have about getting a fish tank?
a The cost of fish
b The maintenance and space required
c Finding rare fish
d Allergies
Question 5:
What did the family decide to do in the end?
a Get a cat
b Get a dog
c Visit an animal shelter
d Get a fish tank
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status