Mẹo sơn phòng


Bài đọc này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của một dự án làm mới nhà cửa thông qua việc sơn phòng. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài đọc.

Tips for Painting a Room

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What is the first step in painting a room according to the passage?
a Cleaning the walls
b Choosing the right type of paint
c Moving furniture
d Applying painter's tape
Question 2:
What should be done to protect the floor?
a Vacuuming
b Laying down drop cloths
c Applying a protective coating
d Nothing is necessary
Question 3:
What is the purpose of using painter's tape?
a To prevent paint from dripping
b To cover holes in the walls
c To create a clean finish at the edges
d To hold drop cloths in place
Question 4:
How should paint be applied to the walls?
a From bottom to top
b In circular motions
c From top to bottom
d Randomly for texture
Question 5:
What should be done after painting?
a Apply a third coat immediately
b Remove the tape and move furniture back
c Wash the walls
d Add decorative stickers
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status