Đi làm trước khi mặt trời mọc


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của công việc làm bánh và thói quen làm việc sớm buổi sáng. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài .

Up for Work Before Sunrise

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What is the narrator's profession?
a A journalist
b A teacher
c A baker
d A nurse
Question 2:
What time does the narrator's day start?
a At 3:00 AM
b At 4:00 AM
c At 5:00 AM
d At 6:00 AM
Question 3:
What is the first task the narrator does at work?
a Cleaning the bakery
b Preparing the dough
c Serving customers
d Delivering orders
Question 4:
What time does the bakery open?
a At 6:00 AM
b At 7:00 AM
c At 8:00 AM
d At 9:00 AM
Question 5:
How does the narrator feel about their job?
a Unhappy and dissatisfied
b Indifferent and bored
c Tired but fulfilled
d Confused and overwhelmed
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status