Thực hiện thói quen buổi sáng hàng ngày của tôi


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của việc thực hiện một lịch trình buổi sáng hàng ngày. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài nghe.

Performing my daily Morning Routine

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What time does the narrator's alarm clock ring?
a 5:30 AM
b 6:00 AM
c 6:30 AM
d 7:00 AM
Question 2:
What is the first thing the narrator does after waking up?
a Takes a shower
b Eats breakfast
c Makes the bed
d Meditates
Question 3:
How long does the narrator meditate each morning?
a 5 minutes
b 10 minutes
c 15 minutes
d 20 minutes
Question 4:
What does the narrator typically have for breakfast?
a Eggs and bacon
b Oatmeal with fruits and green tea
c Cereal and milk
d Toast and orange juice
Question 5:
What does the narrator do before leaving for work?
a Watches the news
b Goes for a run
c Reviews their planner
d Calls a friend
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status