Sở thích trong nhà


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của việc tìm kiếm và thực hành sở thích tại nhà. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài nghe.


Hobbies in the House

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What is one of the narrator's hobbies mentioned in the text?
a Playing video games
b Cooking
c Dancing
d Swimming
Question 2:
What has the narrator specialized in within their cooking hobby?
a Grilling meats
b Baking bread and making pasta
c Making desserts
d Preparing vegan meals
Question 3:
Where has the narrator set up their painting studio?
a In the bedroom
b In the garage
c In the living room
d Outdoors
Question 4:
What type of garden has the narrator started?
a Flower garden
b Vegetable garden
c Herb garden
d Fruit garden
Question 5:
How do the narrator's hobbies make them feel?
a Stressed and overwhelmed
b Accomplished and joyful
c Tired and bored
d Anxious and worried
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status