Một trình tự trong phát triển phần mềm


Bài đọc này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh phát triển phần mềm. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài đọc, đồng thời cung cấp kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm.

A Sequence in Software Development

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What is the first step in software development according to the passage?
a Testing
b Planning
c Coding
d Deployment
Question 2:
What phase comes after planning?
a Maintenance
b Testing
c Design
d Coding
Question 3:
What is the purpose of the testing phase?
a To gather requirements
b To write code
c To identify and fix bugs
d To outline the software architecture
Question 4:
When does the maintenance phase occur in the software development process?
a Before planning
b After deployment
c Before testing
d During coding
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status