Một ngày ở sở thú


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của một chuyến thăm quan sở thú cùng gia đình. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài .
Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What was the weather like during the family's visit to the zoo?
a Rainy and cold
b Sunny and pleasant
c Snowy and windy
d Cloudy and humid
Question 2:
Which animal exhibit was the narrator's favorite?
a The lions
b The penguins
c The elephants
d The monkeys
Question 3:
What fascinated the narrator's brother?
a The bird show
b The reptile house
c The penguin exhibit
d The elephant area
Question 4:
What did the family do at the end of their day?
a They went to a restaurant
b They watched a movie
c They left the zoo planning to return
d They stayed at the zoo until night
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status