Một chuyến dã ngoại ở bãi biển


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của một ngày đi picnic tại bãi biển. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài nghe.

A Picnic at the Beach

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What did the group pack for the picnic?
a Hot soup and tea
b Sandwiches, fruit, and cold drinks
c Pizza and soda
d Hamburgers and lemonade
Question 2:
What was the weather like at the beach?
a Rainy and cold
b Windy and cloudy
c Sunny and warm
d Foggy and humid
Question 3:
What activities did they do at the beach?
a Skiing and snowboarding
b Swimming and beach volleyball
c Hiking and biking
d Fishing and boating
Question 4:
What did they watch in the evening?
a A movie
b Fireworks
c The sunset
d A beach concert
Question 5:
How did the narrator feel about the picnic at the beach?
a Disappointed
b Frightened
c Bored
d Relaxed and happy
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status