Marge đi siêu thị


Bài đọc này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh mua sắm hàng tuần tại siêu thị. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài đọc.
Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
Why did Marge go to the supermarket?
a To buy clothes
b For grocery shopping for the week
c To meet a friend
d To return a purchase
Question 2:
What items were on Marge's shopping list?
a Only fruits and vegetables
b Fruits, vegetables, milk, bread, and chicken
c Cleaning supplies and toiletries
d Snacks and beverages
Question 3:
Where did Marge find the store to be particularly crowded?
a In the fruits section
b At the checkout
c In the chicken section
d At the entrance
Question 4:
What item did Marge forget to pick up initially?
a Bread
b Milk
c Chicken
d Eggs
Question 5:
How did Marge feel about her shopping experience?
a Frustrated
b Disappointed
c Satisfied
d Confused
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status