Đi dạo ở công viên


Bài đọc này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của một chuyến đi bộ trong công viên. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài đọc.

A Walk in the Park

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What time of day did the narrator go for a walk?
a In the morning
b In the afternoon
c In the evening
d At night
Question 2:
What did the narrator see blooming in the park?
a Trees
b Bushes
c Flowers
d Vegetables
Question 3:
What were the ducks doing in the park?
a Flying
b Sleeping
c Swimming and greeting visitors
d Eating
Question 4:
What were children doing in the park?
a Studying
b Playing on the playground
c Walking dogs
d Fishing
Question 5:
How did the narrator feel after the walk?
a Tired and bored
b Anxious and stressed
c Rejuvenated and grateful
d Confused and lost
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status