Đang tìm thú cưng mới


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của việc chọn và chuẩn bị cho một thú cưng mới. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài nghe.

Looking for a new Pet

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What type of new member was the family looking to add?
a A guest
b A baby
c A pet
d A friend
Question 2:
Where did the family go to find a pet?
a A pet store
b The zoo
c An animal shelter
d A friend's house
Question 3:
What types of animals did the shelter have?
a Only dogs
b Only cats
c Dogs, cats, rabbits, and birds
d Fish and reptiles
Question 4:
Which animal did the family choose?
a A kitten
b A rabbit
c A dog
d A bird
Question 5:
What preparations did the family make for the new pet at home?
a Bought a new car
b Prepared a cozy spot and supplies
c Renovated the house
d Planted a garden
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status