Chơi ở trường


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của một vở kịch trường học, từ quá trình chuẩn bị đến màn trình diễn và phản ứng của khán giả. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài nghe.

School Play

Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What was the name of the play?
a "The Brave Knight"
b "The Dark Spell"
c "The Enchanted Forest"
d "The Mystical Journey"
Question 2:
What role did the narrator play?
a A dark sorcerer
b A brave knight
c A mystical creature
d A forest animal
Question 3:
What did the costume team create for the narrator?
a A sorcerer's robe
b A knight's armor
c Animal costumes
d A magical wand
Question 4:
Who attended the night of the performance?
a Only the students
b Only the teachers
c Parents, teachers, and students
d Local celebrities
Question 5:
How did the audience react at the end of the play?
a They left quietly
b They gave a standing ovation
c They requested a refund
d They were confused
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status