Một ngày của cuộc sống học đường


Bài nghe này giúp người học phát triển từ vựng và kỹ năng đọc hiểu trong ngữ cảnh của một ngày học bình thường tại trường. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra khả năng hiểu và ghi nhớ thông tin cụ thể từ bài nghe.
Cô Annanew
American English

Did you understand the text?

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What time did the narrator's day start?
a 6:00 AM
b 7:00 AM
c 8:00 AM
d 9:00 AM
Question 2:
Which subject did the narrator find challenging but interesting?
a Math
b Science
c History
d English
Question 3:
What did the narrator and friends discuss during lunch?
a The math homework
b The upcoming science fair
c The history lesson
d The gym session
Question 4:
Where did the narrator go after school?
a Home
b The gym
c The library
d A friend's house
Please answer all questions about the text:
You have answered 0 of 5 questions.
DMCA.com Protection Status